< 

 เข้าถึงสอบถามโปรแกรมทุกตัวได้ที่ ID.Line 0816717599

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ >> โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll5.5

โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll5.5 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll5.5
  Tell a Friend

โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll5.5

รหัสสินค้า: 000002
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:

 
Nanosoft Payroll5.5 โหลดฟรี

Nanosoft Payroll.NET

โปรแกรมเงินเดือน

  คุณสมบัติของ โปรแกรมเงินเดือน
    โปรแกรม Nanosoft Payroll เป็น โปรแกรมเงินเดือน ( Payroll System ) และ บริหารงานบุคคล ( Human resort ) ซึ่ง โปรแกรมเงินเดือน จะประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการจ่ายเงินเดือน และ ค่าแรง , ระบบการคำนวณ OT , ระบบการเบิกล่วงหน้า ,  ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา , ระบบการนำส่งเงินประกันสังคม  ระบบลงเวลาทำงาน Time Attendant  รวมไปถึง ระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , ประวัติการศึกษา , ประวัติการฝึกอบรม , ประวัติทางสุขภาพ , ประวัติผลงานดีเด่นและ ประวัติการกระทำความผิด , แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91, แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก , แบบฟอร์มประกันสังคม , แบบฟอร์มภาษีหัก ณ.ที่จ่าย นอกจากนี้ยังมี รายงานการจ่ายเงินเดือนซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการมาทำงาน การลาในแบบต่างๆ โดย รองรับการทำงานเป็นกะ  และ สามารถ รองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะ ได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ  โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ), เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อนำเข้ามาประมวลผลการทำงานใน ระบบ Time Attendant  โดยรายละเอียดของ โปรแกรมเงินเดือน สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเงินเดือน โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสฝ่าย
    - บันทึกรหัสแผนก
    - บันทึกรหัสตำแหน่ง
    - บันทึกรหัสประเภทพนักงาน
    - บันทึกรหัสระดับการศึกษา
    - บันทึกรหัสผลงานดีเด่น
    - บันทึกรหัสการกระทำความผิด
    - บันทึกรหัสความสามารถพิเศษ
    - บันทึกรหัสการอบรม/ดูงาน
    - บันทึกรหัสธนาคาร
    - บันทึกรหัสสถานพยาบาล
    - บันทึกรหัสงวดการจ่ายเงิน
    - บันทึกรหัสรายได้
    - บันทึกรหัสรายการหัก
    - บันทึกรหัสกะการทำงาน
    - บันทึกรหัสการจ่ายค่าล่วงเวลา
    - บันทึกวันหยุดประจำปี
    - บันทึกอัตราการเสียภาษีแบบก้าวหน้า
    - บันทึกข้อมูลประกันสังคม
 
ระบบ ประวัติพนักงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

    เป็นการบันทึกประวัติของพนักงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน ในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว , ครอบรัว , การศึกษา , สถานภาพการสมรส , ผลงานดีเด่น , ประวัติการกระทำความผิด , การหักลดหย่อนภาษี , เงินเดือน , ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรายละเอียดพนักงาน
    - บันทึกสถานะภาพส่วนตัว
    - บันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัย
    - บันทึกการหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล
    - บันทึกข้อมูลการทำงาน
    - บันทึกข้อมูลเงินเดือน
    - บันทึกข้อมูลประกันสังคม
    - บันทึกรายได้อื่นๆ
    - บันทึกรายการหัก
    - บันทึกประวัติการปรับเงินเดือน
    - บันทึกประวัติการศึกษา
    - บันทึกประวัติประสบการณ์การทำงาน
    - บันทึกประวัติความสามารถพิเศษ
    - บันทึกประวัติครอบครัว
    - บันทึกประวัติโรคประจำตัว
    - บันทึกประวัติการรักษาพยาบาล
    - บันทึกประวัติบุคคลค้ำประกัน
    - บันทึกประวัติผลงานดีเด่น
    - บันทึกประวัติการกระทำความผิด
    - บันทึกประวัติกการอบรมดูงาน
    - รายงานประวัติพนักงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
          -  รายงานประวัติพนักงานตามรหัส
          -  รายงานสถานะภาพส่วนตัว
          -  รายงานประวัติพนักงานตามเพศ , กรุ๊ปเลือด , สถานะภาพการสมรส , สถานะการเกณฑ์ทหาร , วันเกิด
          -  รายงานประวัติพนักงานตามรหัสฝ่าย , รหัสแผนก , รหัสตำแหน่ง , สถานะการทำงาน , วันที่เริ่มงาน  , การปรับเงินเดือน
          -  รายงานข้อมูลประกันสังคมตามรหัสพนักงาน
          -  รายงานประวัติการศึกษา , ระดับการศึกษา , ประสบการณ์การทำงาน , ความสามารถพิเศษ
          -  รายงานประวัติครอบครัว , โรคประจำตัว , การรักษาพยาบาล , ผลงานดีเด่น , การกระทำความผิด , การอบรม/ดูงาน
          -  พิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
          -  พิมพ์ใบรับรองการทำงาน
          -  พิมพ์หนังสือสัญญาจ้างงาน
          -  พิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน

ระบบการจ่าย เงินเดือน และ ค่าแรง ของ โปรแกรมเงินเดือน

    เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึก การจ่ายเงินเดือน , การลางาน , อนุญาติทำงานล่วงเวลา , การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ประกันสังคม , การคำนวณเงินเดือน ทั้งแบบกลุ่ม และ แบบ แยกเฉพาะรายบุคคล รวมไปถึง การออกเอกสาร เช่น สลิปเงินเดือน , ภ.ง.ด 1 และ แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสังคม เป็นต้น
    - บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีลางาน
    - บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีทำงานสาย
    - บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีขาดงาน
    - บันทึกการจ่าย เงินเดือน
    - บันทึกการจ่ายเงินเดือนแบบกลุ่ม
    - บันทึกการลางาน
    - บันทึกการขอเบิกเงินล่วงหน้า  
    - การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    - พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91
    - พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1
    - พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก
    - พิมพ์แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
    - พิมพ์แบบฟอร์มนำส่งประกันสังคม
    - รายงานการจ่ายเงินเดือนในแบบต่างๆ อาทิเช่น
          -  รายงานการจ่ายเงินเดือนตามงวดการจ่าย เงินเดือน , ตามรหัสพนักงาน , ตามเงื่อนไขการจ่าย , ตามบัญชีธนาคาร , ตามวันที่จ่าย , ตามรหัสรายได้ , ตามรหัสรายการหัก
          -  รายงานข้อมูลการหักเงิน ในกรณี ลางาน , ทำงานสาย , ขาดงาน
          -  รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา , การขอเบิกล่วงหน้า
          -  รายงานเชิงวิเคราะห์
          -  พิมพ์สลิป เงินเดือน
ระบบ เวลาทำงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

    เป็นการบันทึกค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานของพนักงาน ใน โปรแกรมเงินเดือน อาทิเช่น การตั้งเวลาทำงานในแต่ละวัน , งวดการจ่ายเงินเดือน , กะการทำงาน , ตารางการทำงานของพนักงาน และ การประมวลผลเวลาทำงาน ซึ่ง ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ) และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อีกด้วย โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
    - บันทึกตารางการทำงานของพนักงาน
    - บันทึกการลางาน
    - บันทึกการขออนุญาติทำงานล่วงเวลา (O.T)
    - บันทึกการขออนุญาติไม่ลงเวลาทำงาน
    - บันทึกเวลาทำงาน (กรณีที่นำข้อมูลจากบัตรตอกเข้ามาบันทึก)
    - ดึงข้อมูลจากเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องลงเวลาแบบแถบแม่เหล็ก
    - ปรับปรุงข้อมูลเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
    - ตรวจสอบรูปภาพใบหน้าในการลงเวลาทำงาน ( Face recognition )

    - ประมวลผลเวลาการทำงาน
    - รายงานการลงเวลาการทำงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
        -  รายงานการลงเวลาทำงานประจำวัน ,  รายงานการลงเวลาทำงานตามรหัสพนักงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามกะการทำงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามสถานการทำงาน
        -  รายงานการลางาน , รายงานการขาดงาน , รายงานการมาทำงานสาย , รายงานการขออนุญาติไม่ลงเวลา , รายงานการทำงานล่วงเวลา (O.T)
          -  รายงานสรุปการหักเงิน กรณีลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย 
          -  รายงานสรุปการทำงานของพนักงานประจำวัน , รายงานสรุปวันลาคงเหลือ 
          -  รายงานเชิงวิเคราะห์
 
ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมเงินเดือน

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

    - Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมเงินเดือน

    - ตั้งรหัสพนักงานได้ 15 ตัวอักษรและรองรับการใส่รูปภาพพนักงาน (bmp,gif,jpg )
    - แยกรหัสกันระหว่างรหัสพนักงานและรหัสบัตรพนักงานเพื่อทำงานในระบบ Time Attendant
    - รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
    - สามารถนำเข้าข้อมูล Text File จาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก , เครื่องอ่าน Barcode เพื่อนำมาประมวลผลเวลาทำงานได้
    - คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด 91 )
    - คำนวณเงินสมทบผู้ประกันตน เพื่อนำส่งเงินประกันสังคม
    - รองรับการคำนวณภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ( ภ.ง.ด 1 )
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ภ.ง.ด 91, ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก , ใบนำส่งเงินประกันสังคม , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และ Slip เงินเดือน  เป็นต้น
    - ทุกรายงานใน โปรแกรมเงินเดือน ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
    - รองรับการตั้งค่าอัตราการหักเงิน การลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย และ อัตราการทำงานล่วงเวลา ได้
    - รองรับการคิด O.T 1 เท่า , 1.5 เท่า , 2 เท่า หรือ กำหนดเอง
    - รองรับการคิด เงินเดือน ทั้งแบบรายเดือน , รายวัน และ รายกะ
    - สามารถพิมพ์บัตรพนักงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือสัญญาจ้าง และ หนังสือรับรองเงินเดือน ได้
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง
    - โปรแกรมสามารถคำนวณเวลาทำงาน หัก ลา,ขาด,สาย และ ค่าล่วงเวลาให้โดยอัตโนมัติ
    - มีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงาน
    - มีรายงานตรวจสอบการ ลงเวลาด้วยใบหน้า ในการใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
    - มีรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
    - ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน
    - ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Payroll.NET Network Version
   IF YOU WANT QUALITY SOFTWARE                          
เลขทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ISO 29110  Nanosoft TQS  ossc

 

โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานบุคคล
    โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานบุคคล และ คำนวณค่าแรง จะประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการลงเวลาทำงาน , ระบบเงินเดือนและค่าแรง , ระบบคำนวณภาษี และ ประกันสังคม  ซึ่งในการทำงานของแต่ละระบบจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
 
โครงสร้าง โปรแกรมบริหารงานบุคคล
    ระบบประวัติพนักงาน (History System) โดยระบบประวัติพนักงาน ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนข้อมูลของประวัติ อาทิเช่น ประวัติการศึกษา , ประวัติประสบการณ์การทำงาน , ประวัติการปรับเงินเดือน , ประวัติการอบรมดูงาน , ประวัติครอบครัว , ประวัติความสามารถพิเศษ , ประวัติผลงานดีเด่น , ประวัติการกระทำความผิด , ประวัติบุคคลค้ำประกัน , ประวัติการรักษาพยาบาล และ ในส่วนข้อมูลเพื่อการคำนวณเงินเดือน , ภาษีเงินได้ และ ประกันสังคม จะประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานะภาพส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน , ข้อมูลที่อยู่อาศัย , ข้อมูลเงินเดือน , ข้อมูลการหักค่าลดหย่อน , ข้อมูลประกันสังคม , ข้อมูลสิทธิการลางาน ประจำปี และ ข้อมูลรายได้/รายการหัก เป็นต้น
 
โครงสร้าง ะบบประวัติพนักงาน  ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล 
โครงสร้างระบบ ประวัติพนักงาน  ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบเงินเดือนพนักงาน (Payroll System) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล จะแบ่งการทำงานออกเป็น บันทึกการจ่ายเงินเดือน , บันทึกการเบิกเงินล่วงหน้า , การประมวลผลค่าล่วงเวลา ,ประมวลผลหัก ลา/ขาด/สาย และ การพิมพ์สลิปเงินเดือน โดยระบบออกแบบให้รองรับ การจ่ายเงินมากกว่า 1 งวดการจ่ายใน 1 เดือน และ รองรับพนักงาน แบบ รายเดือน , รายวัน และ รายกะ
 
โครงสร้าง ระบบเงินเดือน  ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบการลงเวลา (Time Attendant) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล แบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆ ส่วน คือ การกำหนดกะการทำงาน , ตารางการทำงานของพนักงาน , การบันทึกข้อมูลวันหยุดประจำปี , การบันทึกการขออนุญาติทำงานล่วงเวลา (O.T) , บันทึกการลางาน และ การลงเวลาทำงานจาก โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า ( Face scan ) หรือ การดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก สำหรับ นำมาประมวลผลเวลาการทำงาน เพื่อนำข้อมูลไปทำการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

 โครงสร้าง ระบบการลงเวลา  ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบการคำนวณภาษี และ ประกันสังคม (Income Tax System) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด 91 , ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก ) และ การคำนวณการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งการคำนวณภาษีจะทำการประมวลผลร่วมกับ ระบบการจ่ายเงินเดือน และ การหักค่าลดหย่อน เฉพาะบุคคล ในระบบประวัติพนักงาน โดยนำมาคำนวณหาข้อมูลการเสียภาษีจากตารางการเสียภาษี และ ในส่วนของการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ระบบจะทำการประมวลผลร่วมกับ ระบบการจ่ายเงินเดือน โดยการคำนวณจะคำนวณทั้ง อัตราสมทบนายจ้าง และ ลูกจ้าง เพื่อ ออกแบบฟอร์มสมทบผู้ประกันตน 

 โครงสร้าง ระบบภาษีและประกันสังคม  ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล

 

Screen Shot โปรแกรมจ่ายเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน


โปรแกรมหลัก

โปรแกรมบริหารงานบุคคล


บันทึกประวัติพนักงาน

โปรแกรมค่าแรง


บันทึกตารางเวลาทำงาน

โปรแกรมจ่ายเงินเดือน


ประมวลผลเวลาทำงาน

โปรแกรมจ่ายเงินเดือน


บันทึกการจ่ายเงินเดือนรายบุคคล

เงินเดือน


บันทึกการจ่ายเงินเดือนแบบกลุ่ม

โปรแกรมเงินเดือน


รายงานสรุปการจ่ายเงินเดือน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล


รายงานเชิงวิเคราะห์

โปรแกรมลงเวลา


ตรวจสอบรูปภาพใบหน้าในการลงเวลาทำงาน

สลิปเงินเดือน


สลิปเงินเดือน

ภ.ง.ด 91


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด 91)

แบบฟอร์มประกันสังคม


แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:ฝ่ายขาย :  081-671-7599 © software-directsale.com   email : adulsak2000@hotmail.com

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
หสม.ซอฟท์แวร์ไดเร็คเซล ในเครือ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
362/21,19 ถ.เจริญราษฎ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
News and information   New Version ! Nanosoft Apartment.NET 5.9 เป็น โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก , อพาร์ทเม้นท์ แบบ รายว... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
เวลาให้บริการ (Business Hour)
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
//